Mozzarella & Tomato on Focaccia

$11

Fresh pesto, mozzarella, and roasted roma tomato on herbed focaccia. Vegetarian. Contains dairy.